veebruar 2018 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Teda alati meeles pidada

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Kujutlege koos minuga prohvet Moronit Mormoni Raamatu kuldplaatidele viimaseid sõnu graveerimas. Ta oli üksi. Ta oli näinud, kuidas ta rahvas ja perekond langevad. Maal käis pidev sõda (Mormoni 8:8). Ent ta oli lootusrikas, sest oli näinud meie aega! Ja kõigist asjust, mida ta oleks võinud kirja panna, kutsus ta meid üles pidama meeles (vt Moroni 10:3).

President Spencer W. Kimballile (1895–1985) meeldis õpetada, et sõnaraamatu kõige tähtsam sõna on mäletama. Ta ütles, et kuna oleme teinud Jumalaga lepingu, „on meil kõige rohkem vaja seda meeles pidada”.1

Sõnapaari meeles pidama leiate pühakirjades kõikjalt. Kui Nefi oma vendi manitses, kutsus ta neid tihti üles pidama meeles Issanda sõnu ja seda, kuidas Jumal päästis nende esiisad (vt 1. Nefi 15:11, 25; 17:40).

Kuningas Benjamin kasutas oma tuntud hüvastijätukõnes sõnapaari meeles pidama seitse korda. Ta avaldas lootust, et tema rahvas peab meeles „Jumala suurust . ning tema headust ja pikameelsust” nende vastu (Moosia 4:11; vt ka 2:41; 4:28, 30; 5:11–12).

Kui Päästja seadis sisse sakramendi, kutsus Ta oma jüngreid üles võtma neid võrdkujusid Tema ohverduse mälestuseks (Luuka 22:19). Igas sakramendipalves, mida me teiega kuuleme, eelneb fraasile meeles pidama sõna alati (vt Õpetus ja Lepingud 20:77, 79).

Minu sõnum on üleskutse, koguni tungiv palve, pidada meeles. Toon välja kolm soovitust, mida võiksime iga nädal sakramendi pühasid võrdkujusid võttes meeles pidada. Loodan, et need on teile sama palju abiks, nagu need on olnud mulle.

Pidage meeles Jeesust Kristust

Esiteks, pidage meeles Päästjat. Tuletage meelde, kes Ta oli maa peal, kuidas Ta kõneles teistega ja kuidas Ta näitas oma tegudega heatahtlikkust. Tuletage meelde, kellega Ta veetis aega ja mida Ta õpetas. Ta „käis mööda maad ja tegi head” (Apostlite teod 10:38). Ta külastas haigeid. Ta oli pühendunud järgima Isa tahet.

Ennekõike peaksime pidama meeles kõrget hinda, mille Ta suurest armastusest meie vastu maksis, et puhastada meid pattudest. Teda meeles pidades kasvab meie soov Teda järgida. Soovime olla natuke lahkemad, andestavamad ning altimad otsima Jumala tahet ja seda järgima.

Pidage meeles, mida peaksite tegema paremini

Raske on mõelda Päästjale – Tema puhtusele ja täiuslikkusele –, mõtlemata seejuures, kui ekslikud ja ebatäiuslikud meie Tema kõrval oleme. Oleme sõlminud lepinguid, et kuuletume Tema käskudele, ent oleme nende kõrgete käitumisnormide kõrval küündimatud. Kuid Päästja teadis, et nii juhtub, seepärast andiski Ta meile sakramenditalituse.

Sakramendi juured ulatuvad Vana Testamendi ohverdustalitusteni, mille juurde kuulus pattude ülestunnistamine (vt 3. Moosese 5:5). Me ei ohverda enam loomi, kuid me saame endiselt tuua ohvriks oma patud. Pühakirjade järgi on sel juhul ohvriks „murtud süda ja kahetsev vaim” (3: Nefi 9:20). Tulge sakramenti võtma meeleparanduseks valmis südamega (vt Õpetus ja Lepingud 59:12; Moroni 6:2). Seda tehes saate andeks oma patud ega eksi kõrvale Jumala juurde viivalt teelt.

Pidage meeles arengut, mille olete läbi teinud

Loodan, et kui te sakramenditalituse ajal oma elu hindate, ei keskendu teie mõtted üksnes sellele, mida olete teinud valesti, vaid ka sellele, mida olete teinud õigesti – hetkedele, mil olete tundnud, et Taevasel Isal ja Päästjal on teie üle hea meel. Võite võtta sakramendi ajal hetke ja paluda Jumala abi, et neid hetki märgata. Ma luban, et kui te seda teete, siis tunnete midagi. Te tunnete lootust.

Kui mina olen seda teinud, on Vaim mulle kinnitanud, et kuigi ma olen endiselt kaugel täiuslikkusest, olen täna parem, kui olin eile. Ja see annab mulle kindlust, et tänu Päästjale võin olla homme veel parem.

Alati on pikk periood ja see nõuab palju keskendumist. Te teate oma kogemusest, kui raske on mõelda teadlikult kogu aeg ühe asja peale. Ent hoolimata sellest, kui hästi te peate kinni lubadusest Teda meeles pidada, peab Tema alati meeles teid.

Päästja teab teie katsumusi. Ta teab, mis tunne on olla eluraskuste surve all. Ta teab, kui pakiline on teie vajadus õnnistuste järele, mis tulevad, kui Teda alati meeles peate ja Talle kuuletute – „et tema Vaim oleks alati [teiega]” (ÕL 20:77; rõhutus lisatud).

Nii et Ta ootab teid iga nädal avalisüli tagasi sakramendilaua juurde, pakkudes teile taas võimaluse Talle tunnistada, et peate Teda alati meeles.

VIIDE

1. Spencer W. Kimball. Circles of Exaltation. – Kõne KHS’i õpetajatele, 28. juuni 1968, lk 5.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Elu võib olla tormiliselt kiire ja muuta Päästja Jeesuse Kristuse meelespidamise meie jaoks raskeks. Kuid sakrament seab iga nädal sisse erilise aja, mil saame Tema elu ja õpetuste üle mõtiskleda. Arutage nendega, keda õpetate, kuidas neid vaikseid hetki kasutada ja kuidas saaksite rohkem Päästjale keskenduda. Kuidas saaksite kasutada neid hetki, et mõtiskleda selle üle, mida võiksite ise paremini teha? Miks on hea tuletada iga nädal meelde, kuhu oleme oma arenguga jõudnud?

NOORED
Kolm asja, mida meeles pidada

Sõnapaar meeles pidama esineb Mormoni Raamatus korduvalt. Nefi julgustas oma vendi pidama meeles Jumalat, kes oli päästnud nende esiisad. Kuningas Benjamin kutsus oma rahvast üles pidama meeles Jumala suurust. Moroni juhendas lugejaid pidama meeles, kui halastav Issand on.

Päästja meelespidamine on ülimalt oluline – oleme teinud koguni lepingu, et peame Teda meeles iga kord, kui võtame sakramenti. President Eyring kutsub meid üles pidama sakramenti võttes meeles kolme asja:

1. Pidage meeles Jeesust Kristust: Lugege pühakirjadest, kuidas Päästja teisi teenis ja nende suhtes armastust üles näitas. Kuidas teie Tema armastust tunnete? Kuidas saate teie Päästja eeskujul teisi teenida ja nende suhtes armastust näidata?

2. Pidage meeles, mida peate tegema paremini: Mõtisklege meeleparanduse vaimus möödunud nädala üle. Valige üks asi, mida võiksite muuta, ja pange kirja, kuidas te seda teete. Seadke see eesmärk üles kuhugi, kus seda tihti näete.

3. Pidage meeles arengut, mille olete läbi teinud: Paluge Jumalalt abi, et näha, kuhu olete oma arenguga jõudnud. Pange kirja, mida te tunnete.

Me pole täiuslikud, kuid Päästja teab seda. Seetõttu palub Ta, et peaksime Teda meeles. Tema meeles pidamine annab meile lootust ja aitab meil paremaks saada. Isegi kui meie Teda mõnikord meeles pidada ei suuda, peab Tema president Eyringi sõnul alati meeles meid.

„[Pidage] meeles, kui halastav on Issand olnud” (Moroni 10:3).

LASTELE
Jeesuse meelespidamine

Pühakirjad õpetavad, et peaksime alati Jeesust Kristust meeles pidama. See tähendab, et peaksime Tema peale palju mõtlema ja Tema eeskuju järgima.

Asetage pilt Jeesusest kuhugi, kus te seda tihti näete.

„Ja kui te peate mind alati meeles, on minu Vaim teiega” (3. Nefi 18:11).

© 2018 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Prinditud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/17. Tõlke heakskiit: 6/17. Originaali pealkiri: First Presidency Message, February 2018. Estonian. 15046 124