Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
Esileht Esimese Presidentkonna sõnumid - Henry B. Eyring


Otsing aastate järgi2017201620152014201320122011201020092008200720062005Otsing autorite järgiThomas S. MonsonHenry B. EyringDieter F. UchtdorfGordon B. HinckleyJames E. FaustEsimese Presidentkonna sõnumid

Veebruar 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tema tallekeste toitmine

Vanem HENRY B. EYRING

Päästja õpetas Peetrusele ja oma teistele apostlitele ning jüngritele, miks ja kuidas nad peaksid teisi kosutama. Mäletate, et selles piibliloos andis Ta neile süüa enne, kui Ta neid õpetama hakkas...

Loe lisaks...


 

Juuni 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Nõuandes peituv turvalisus

Vanem HENRY B. EYRING

Päästja on alati olnud nende kaitsja, kes Tema kaitse vastu võtavad. Ta on öelnud rohkem kui ühel korral: “Kui tihti ma oleksin tahtnud teid koguda, nagu kana kogub oma tibusid, aga te ei tahtnud” (3 Nefi 10:5; vt ka nt Matteuse 23:37; ÕL 29:2)...

Loe lisaks...


 

september 2008 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Olge ÜKS

Vanem HENRY B. EYRING

Maailma Päästja Jeesus Kristus ütles nende kohta, kes on Tema Kirikust: „Olge ÜKS; ja kui te ei ole ÜKS, pole te minu omad“ (ÕL 38:27). Ja mehe ja naise loomisel ei antud neile abielulist üksmeelt kui lootust; see oli käsk! „Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!“ (1 Mo. 2:24) Meie Taevane Isa soovib, et meie südamed oleksid kokku põimunud. Selline armastav liit pole pelk ideaal. See on hädavajalik...

Loe lisaks...


 

jaanuar 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kõlagu meie hoiatushääl

Vanem HENRY B. EYRING

Kuna Issand on hea, kutsub Ta teenijaid, et inimesi ohu eest hoiatada. Tõsiasi, et kõige olulisemad hoiatused käivad nende ohtude kohta, mida inimesed veel tõeliseks ei pea, teeb hoiatamise raskemaks ja tähtsamaks. Mõelge Joonale. Ta põgenes esmalt Issanda kutse eest hoiatada Niinive rahvast, kes olid patu tõttu ohu suhtes pimedad. Ta teadis, et pahelised inimesed olid läbi aegade prohveteid eiranud ning mõnikord neid isegi tapnud. Ometi, kui Joona usus ülesannet täitma asus, kaitses Issand teda ja õnnistas eduga...

Loe lisaks...


 

aprill 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õige õpetuse õpetamine

Vanem HENRY B. EYRING

Valguse ja pimeduse, hea ja halva vahel on käinud sõda, mis sai alguse veel enne maailma loomist. Võitlus kestab seniajani ja kaotused on järjest suuremad...

Loe lisaks...


 

august 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Et Ta võiks kirjutada meie südamesse

Vanem HENRY B. EYRING

Vanemad peaksid õpetama oma lapsi palvetama. Laps õpib nii sellest, mida vanemad teevad, kui ka sellest, mida nad räägivad. Laps, kes näeb ema või isa keset eluraskusi hingestatult Jumala poole palvetamas ning kuuleb siirast tunnistust sellest, et Jumal oma halastuses neile vastas, jätab meelde, mida ta nägi ja kuulis. Kui katsumused tulevad, on ta nendeks valmis.

Loe lisaks...


 

detsember 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jõuluks koju

President HENRY B. EYRING

Olin väikene poiss, kui kuulsin esimest korda seda laulu jõuludest ja kodust. See oli sõjaajal, kui paljud inimesed olid oma kodust ning perest eemal – sünge aeg neile, kes kartsid, et nad selles elus ei naasegi kunagi koju armastatute juurde. Ma mäletan, mida tundsin ühel päeval jõulude eel, mõeldes kodust ja perest, kui ma kooliteel ühest majast möödusin ning nägin aknal rippumas väikest kuldtähega lippu. See oli tüdruku kodu, kes oli mu koolikaaslane. Tema vend, kes polnud minust palju vanem, oli sõjas surma saanud. Ma tundsin tema vanemaid ja mõistsin nende tundeid. Koolist koju tulles ümbritses mind tänulik ootusärevus lahke vastuvõtu pärast, mida teadsin mind kodus ees ootavat.

Loe lisaks...


 

märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Moraalne julgus

President HENRY B. EYRING

Üheks sureliku elu eesmärgiks on Jumalale tõestada, et suudame pidada Tema käske, isegi kui see nõuab julgust. Me oleme vaimumaailmas selle katsumuse juba läbi teinud. Kuid kolmandik taevavägedest hakkas selle plaani vastu mässama ega soovinud, et neid surelikus elus proovile pandaks, sest kartsid läbikukkumist.

Loe lisaks...


 

juuli 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ustavad sõbrad

President HENRY B. EYRING

Üheks suuremaks austusavalduseks, mida Päästja osutada võib, on see, kui Ta kutsub meid sõbraks. Me teame, et Ta armastab sügavalt kõiki oma Taevase Isa lapsi. Selle erilise tiitli hoiab Ta aga siiski nende jaoks, kes Teda ustavalt teenivad. Meenutagem, mida öeldakse Õpetuse ja Lepingute 84. osas : „Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsun ma teid sõpradeks: On otstarbekas, et ma annan teile selle käsu, et te saaksite just sellisteks, nagu olid minu sõbrad päevil, mil ma olin koos nendega teel, et jutlustada minu väes evangeeliumi” (ÕL 84:77).

Loe lisaks...


 

september 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Mormoni Raamat – meie isiklik teejuht

President HENRY B. EYRING

Meil kõigil on vaimseid hetki, mil tunneme eriti suurt soovi pöörduda tagasi koju, elama koos Jumalaga. Ta saatis meile oma armastatud Poja, kes valmistas meie Päästjana tee ja õpetas, kuidas sellel püsida. Ta andis meile prohvetid, kes näitavad teed. Prohvet Joseph Smith tõlkis inspiratsiooni ajel prohvetite ülestähendused – Mormoni Raamatu. See raamat on meie kindlaks juhiseks teel koju Jumala juurde.

Loe lisaks...


 

veebruar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kui suur saab olema teie rõõm

President HENRY B. EYRING

Ainult mõni rõõm elus on veel sulnim ja kestab kauem, kui teadmine, et oled aidanud teistel võtta oma südamesse Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. See rõõm on kättesaadav igale Kiriku liikmele. Ristimisel andsime lubaduse, et „seis[ame] kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus [me] ka ei ole, isegi kuni surmani, et [me] võiksi[me] olla Jumala poolt lunastatud ja [meid] arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises, et [meil] võiks olla igavene elu.” (Mo 18:9)

Loe lisaks...


 

Juuni 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kümnise õnnistused

President HENRY B. EYRING

Jumal on andnud meile käsud eesmärgiga meid õnnistada. Ta soovib anda meile igavese elu – suurima kõikidest Tema andidest (vt ÕL 14:7). Selleks et saada and elada peredena igavesti Temaga koos selestilises kuningriigis, peame suutma elada selle kuningriigi seaduste järgi (vt ÕL 88:22).

Loe lisaks...


 

detsember 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Otsus olla tänulik

President HENRY B. EYRING

Meie Taevaisa käsib meil olla tänulik kõiges (vt 1. tessalooniklastele 5:18) ja Ta tahab, et tänaksime Teda saadud õnnistuste eest (ÕL 46:32).
Me teame, et kõikide Tema käskude eesmärgiks on teha meid õnnelikuks, ja me teame ka, et käskude rikkumine toob kannatusi.

Loe lisaks...


 

veebruar 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õhuta neid palvetama

President HENRY B. EYRING

Lapsepõlves õpetasid mu vanemad oma eeskujuga mind palvetama. Alguses kujutasin endale Taevaisa ette kui kedagi, kes on kaugel eemal. Vanemaks saades on minu arusaamine palvest muutunud. Taevaisa on nüüd mu kujutluses kui keegi, kes on lähedal, säravvalges ja tunneb mind täiuslikult.

Loe lisaks...


 

juuni 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jumal kutsub, rahvas toetab

President HENRY B. EYRING

Kirikus kutsutakse meid sageli toetama inimesi kutsetes teenimisel. Aastate eest näitas mulle üks 18-aastane üliõpilane ilmekalt, mida tähendab Jumala teenijate toetamine. Tema alandlik eeskuju on mulle õnnistuseks tänaseni.

Loe lisaks...


 

september 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Jagades evangeeliumi südamest südamesse

President HENRY B. EYRING

Jumal korraldab nii, et Tema evangeeliumi jagama valmistunud teenijate teele satuvad inimesed, kes on valmis seda sõnumit vastu võtma. Teie elus on see juba aset leidnud. See, kui sageli midagi sellist juhtub, sõltub teie meele ja südame valmisolekust.

Loe lisaks...


 

jaanuar 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Issanda hääl

President HENRY B. EYRING

Õpetuses ja Lepingutes kutsutakse kõiki inimesi kõikjal Issanda Jeesuse Kristuse häält kuulama (vt ÕL 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Raamat on täis Tema sõnumeid, hoiatusi ja julgustavaid manitsusi, mille väljavalitud prohvetid on ilmutusena saanud. Nendest ilmutustest on näha, kuidas Jumal võib anda meie usus tehtud palvetele vastuseks õpetlikke sõnumeid ning rahu- ja hoiatussõnumeid.

Loe lisaks...


 

aprill 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Ta on üles tõusnud

President HENRY B. EYRING

Tunnistus Jeesuse Kristuse ülestõusmise reaalsusest on nii lootuse kui ka kindlameelsuse allikaks. Ja seda kõigi Jumala laste jaoks. Minuga juhtus see 1969. aasta suvel, päeval, kui suri mu ema. Olen seda tundnud alates sellest ajast ja see kestab, kuni näen taas oma ema.

Loe lisaks...


 

august 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Märka, pea meeles ja täna

President HENRY B. EYRING

Jumal palub meil Teda tänada kõiksugu õnnistuste eest, mis me Tema käest saame. Lihtne on muutuda tänupalvetes mehhaaniliseks ning korrata ikka ja jälle samu sõnu ilma tõelise kavatsuseta Jumalat kogu südamest tänada. Me peaksime tänama Vaimus (ÕL 46:32), et tunneksime tõelist tänulikkust selle eest, mis Jumal meile on andnud.

Loe lisaks...


 

september 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pühad igas olukorras, kõikidel aastaaegadel

President HENRY B. EYRING

Mäletan lapsepõlvest paika, mis võiks olla piltpostkaardiks aastaaegade vaheldumisest. Iga kuu oli seal võrratu ja imeline. Talvel kattis värske lumi valge tekina mägesid ja linnatänavaid. Kevad tõi endaga puhastava vihma ja tärkava roheluse. Unelevas suvetaevas erendas otsekui mõnusal sinisel lõuendil kuldkollane päike. Rammukas sügis rüütas looduse küütlevasse oranži, kollasesse ja punasesse. Lapsena armastasin kõiki aastaaegu ja armastan nende oma- ja eripära siiamaani.

Loe lisaks...


 

detsember 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekond ja sõbrad igaveseks

President HENRY B. EYRING

Kus te ka ei elaks, leidub teil sõpru, kes otsivad suuremat õnne, mille teie olete leidnud Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi järgi elades. Nad ei suuda seda õnne ehk sõnades kirjeldada, kuid tunnevad selle ära, kui seda teie elus näevad. Nad on innukad otsima selle õnne allikat, eriti kui nad näevad, et teie kohtate katsumusi nagu nemadki.

Loe lisaks...


 

märts 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Teenimine ja igavene elu

President HENRY B. EYRING

Päästja on meile eeskujuks, kuidas isetult teenida. Tema täiuslik elu oli pühendatud Taevase Isa ja kõigi Isa laste teenimisele. Isa ja Poja ühine eesmärk on anda meile kõigile surematuse and ja igavese elu õnnistus (vt Ms 1:39).

Loe lisaks...


 

juuli 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Südamete pöördumise lubadus

President HENRY B. EYRING

Minu ema Mildred Bennion Eyring kasvas üles Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Grangeri farmikogukonnas. Üks tema vendadest, Roy, jätkas pere lambakasvatuse äri. Noore mehena veetis ta palju nädalaid kodust eemal. Ajapikku muutus ta Kiriku vastu ükskõikseks.

Loe lisaks...


 

oktoober 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

USU PALVE

President HENRY B. EYRING

Palve on midagi enamat kui sõnad, mida me Jumalale ütleme. See on kahepoolne suhtlus Jumala ja Tema laste vahel.

Kui palve toimub nii, nagu see peaks, siis väljendaksime me oma südame tundeid lihtsate sõnadega. Taevaisa vastab tavaliselt, saates meile mõtteid ja tundeid. Ta kuuleb alati meie siirast palvet, kui me palvetame, olles valmis Temale kuuletuma, ükskõik milline on Tema vastus ja millal see tuleb.

Loe lisaks...


 

veebruar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tunnistus ja usulepöördumine

President HENRY B. EYRING

Tõest tunnistuse saamise ja tõelise usulepöördumise vahel on erinevus. Näiteks tunnistas vägev apostel Peetrus Päästjale, et ta teab, et Jeesus on Jumala Poeg.

Loe lisaks...


 

juuni 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Pered võivad olla koos igavesti

President HENRY B. EYRING

Preesterluse vägi perekondi igaveseks kokku siduda on üks suurimaid Jumala ande. Igaüks, kes mõistab päästmisplaani, igatseb seda jäävat õnnistust. Jumal on lubanud, et pered saavad olla igavesti kokku ühendatud, kuid seda vaid pitseerimistalituse kaudu, mis viiakse läbi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pühitsetud templites.

Loe lisaks...


 

september 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Perekonnad ja palve

President HENRY B. EYRING

Kord, kui ma istusin terve öö isa voodi kõrval, rääkis ta oma lapsepõlvest. Ta rääkis oma vanemate armastusest rasketel aegadel ja oma armastusest Taevase Isa ja Päästja vastu.

Loe lisaks...


 

jaanurar 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Õnn neile, keda armastame

President HENRY B. EYRING

Me kõik soovime, et need, keda armastame, oleks õnnelikud ja kogeks nii vähe valu kui võimalik. Kui loeme Mormoni Raamatust ülestähendusi õnne – ja valu – kohta, siis, mõeldes oma lähedastele, puudutab see meie südant.

Loe lisaks...


 

aprill 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Prohvetlik kuulutus JA ISIKLIK ILMUTUS

President HENRY B. EYRING

Jeesuse Kristuse õige Kirik on taastatud ja on praegu maa peal. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut on alati juhtinud elavad prohvetid ja apostlid, kes saavad pidevat juhatust taevast.

Loe lisaks...


 

august 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Lootus perekonna igavesele armastusele

President HENRY B. EYRING

Igavene elu on suurim kõikidest andidest, mis armastaval Taevasel Isal oma laste jaoks on (vt ÕL 14:7). See on and elada igavesti peredena koos Jumal Isa ja Tema armastatud Pojaga. Pereelu armastavad sidemed jätkuvad üksnes Jumala kõrgeimas, selestilises kuningriigis.

Loe lisaks...


 

november 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Tänulikkus hingamispäeval

President HENRY B. EYRING

Viimse aja pühadele on hingamispäev tänulikkuse ja armastuse päevaks.

Mu kallid vennad ja õed, kes te kuulute Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse üle kogu maailma! Ma olen tänulik, et president Thomas S. Monson on palunud mul tänasel hingamispäeval konverentsil rääkida. Palvetan, et Püha Vaim kannaks mu sõnad teie südamesse.

Loe lisaks...


 

detsember 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Rahu selles elus

President HENRY B. EYRING

Päästja ütles meile kõigile, surelikkusesse tulnuile: „Maailmas on teil ahastust” ( Jh 16:33). Ometi andis Ta oma sureliku teenimistöö ajal jüngritele selle imelise lubaduse: „Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab” ( Jh 14:27). Lohutav on teada, et seda isiklikku rahu lubatakse tänapäeval endiselt kõikidele Tema jüngritele.

Loe lisaks...


 

märts 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Relvastatud õigemeelsusega

President HENRY B. EYRING

Jumala prohvet maa peal, president Thomas S. Monson on kuulutanud: „Me seisame praegu silmitsi tugevaima patu, pahelisuse ja kurjuse leeriga, mida me eales kohanud oleme.”

Loe lisaks...


 

© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud